អក្សរភ្លេង (សម្រាប់អ្នករៀនដំបូង)

6,000

… ជាជំនួយដល់អ្នកភ្លេងនៃក្រុមជំនុំ​​​គ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរ ដើម្បីរៀនអានអក្សរភ្លេង និងយល់ដឹង​​​ពីមូល​​​ដ្ឋាន​​​នៃទ្រឹស្តី​​​ភ្លេង។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅនេះ​​​បានផលិតឡើង ដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកភ្លេងនៃក្រុមជំនុំ​​​គ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរ ដើម្បីរៀនអានអក្សរភ្លេង និងយល់ដឹង​​​ពីមូល​​​ដ្ឋាន​​​នៃទ្រឹស្តី​​​ភ្លេង។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “អក្សរភ្លេង (សម្រាប់អ្នករៀនដំបូង)”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *