អាថ៌កំបាំងនៃសេចក្តីអធិស្ឋាន

10,000

សៀវភៅ​​​នេះបង្ហាញ​​​ពីជម្រៅ​​​ដ៏ជ្រៅ​​​ក្នុងសេចក្តី​​​អធិស្ឋាន យល់ពីបែប​​​នៃការ​​​អធិស្ឋាន។  ជាសៀវភៅ​​​សិក្សា ដែលជួយ​​​ឲ្យមាន​​​ប្រសិទ្ឋិភាព​​​នៅក្នុងការ​​​អធិស្ឋាន …

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅ​​​នេះបង្ហាញ​​​ពីជម្រៅ​​​ដ៏ជ្រៅ​​​ក្នុងសេចក្តី​​​អធិស្ឋាន យល់ពីបែប​​​នៃការ​​​អធិស្ឋាន។  ជាសៀវភៅ​​​សិក្សា ដែលជួយ​​​ឲ្យមាន​​​ប្រសិទ្ឋិភាព​​​នៅក្នុងការ​​​អធិស្ឋាន ក៏មានឧទាហរណ៍​​​ពីការ​​​អធិស្ឋាន​​​ទូលអង្វរ​​​ដល់ព្រះ​​​របស់​​​ពួក​​​អ្នកដឹកនាំ ស្តេច អ្នកសំណប់​​​របស់ព្រះ នៅក្នុងជំនាន់​​​ដើមទុក​​​ជាគំរូ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “អាថ៌កំបាំងនៃសេចក្តីអធិស្ឋាន”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *