កូនទា ទូទូ

10,000

បង្រៀនកុមារឲ្យដឹងថាការស្ដាប់បង្គាប់គឺវិសេសជាងការប្រព្រឹត្ត ព្រមទាំងជួយកុមារឲ្យមានចិត្តអត់ធ្មត់ និងចេះរង់ចាំ។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវ​ភៅ​នេះ​នឹង​ជួយ​កូន​ៗរបស់​លោក​អ្នក​ដូច​ជា៖

ក. បង្រៀនកុមារឲ្យដឹងថាការស្ដាប់បង្គាប់គឺវិសេសជាងការប្រព្រឹត្ត។

ខ. បង្រៀនកុមារឲ្យយល់ដឹងពីរបៀបដើរឆ្លងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុង។

គ. ជួយកុមារឲ្យមានចិត្តអត់ធ្មត់ និងចេះរង់ចាំ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “កូនទា ទូទូ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *