ទឹកថ្លុក

10,000

… លើកទឹកចិត្តកុមារឲ្យចេះប្រើគំនិតថ្នៃប្រឌិដ្ឋ​ដើម្បីជួយដល់សង្គម។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅនេះលើកទឹកចិត្តកុមារឲ្យចេះប្រើគំនិតថ្នៃប្រឌិដ្ឋ​ដើម្បីជួយដល់សង្គម។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ទឹកថ្លុក”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *