ហេតុអ្វីខ្ញុំ…?

10,000

[សៀវភៅទើបចេញថ្មី]

សៀវភៅ ហេតុអ្វីខ្ញុំ…?

… នឹងជួយកូនៗរបស់លោកអ្នក៖ កុំឲ្យមានការរើសអើងចំពោះជនពិការ។ ឲ្យចេះយល់ពីអារម្មណ៍ឯកោរបស់ជនពិការ។ ហើយឲ្យចេះជួយដល់សេចក្ដីត្រូវការរបស់ជនពិការ។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

[សៀវភៅទើបចេញថ្មី]

សៀវភៅ ហេតុអ្វីខ្ញុំ…?

… នឹងជួយកូនៗរបស់លោកអ្នក៖ កុំឲ្យមានការរើសអើងចំពោះជនពិការ។ ឲ្យចេះយល់ពីអារម្មណ៍ឯកោរបស់ជនពិការ។ ហើយឲ្យចេះជួយដល់សេចក្ដីត្រូវការរបស់ជនពិការ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ហេតុអ្វីខ្ញុំ…?”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *